Demografinė Biržų apžvalga

Demografinė apžvalga. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. pradžioje Biržų mieste gyveno 11 903 gyventojai (gyventojų skaičius perskaičiuotas remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais). 2007-2013 m. laikotarpiu gyventojų skaičius Biržuose sumažėjo 14,8 proc. – nuo 13 971 iki 11 903 gyventojų (žr. 2 paveikslą). Panašus gyventojų skaičiaus mažėjimas minėtu laikotarpiu užfiksuotas ir Biržų rajono savivaldybėje – 14,9 proc. Mažesnis gyventojų skaičiaus mažėjimas minėtu laikotarpiu stebimas Panevėžio regione ir šalyje (atitinkamai 11,5 proc. ir 8,6 proc.). Gauti duomenys leidžia daryti prielaidą, jog Biržų miestas nėra pakankamai patrauklus gyventi, todėl būtina investuoti į viešąją infrastruktūrą gerinant miesto patrauklumą.

demogr1

2 pav. Gyventojų skaičius Biržų mieste, 2007-2013 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, www.stat.gov.lt, 2013

2007-2013 m. laikotarpiu Biržų mieste buvo užfiksuotas visų amžiaus grupių gyventojų skaičiaus mažėjimas. Pastebėta, kad Biržuose analizuojamu laikotarpiu net trečdaliu (33,5 proc.) sumažėjo vaikų (0-14 m.) skaičius, septintadaliu (14,3 proc.) – darbingo amžiaus (15-64 m.) gyventojų skaičius. Tuo tarpu pensinio amžiaus gyventojų (65 m. ir vyresni) skaičius sumažėjo vos 1,2 proc. Visų amžiaus grupių gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos pastebimos tiek rajone, tiek regione, išskyrus šalies tendencijas, kur mažėjo vaikų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičius,  o pensinio amžiaus gyventojų skaičius, nors ir nežymiai, tačiau išaugo – 0,2 proc.

2013 m. pradžioje vaikai Biržuose sudarė tik 12,8 proc. visų miestų gyventojų ir šis rodiklis buvo mažiausias lyginamų teritorijų tarpe (žr. 3 paveikslą). Tuo tarpu pagal darbingo amžiaus gyventojų dalį (63,9 proc.) miestas lenkė savivaldybės rodiklį (63,0 proc.), tačiau atsiliko nuo regiono ir šalies rodiklių (atitinkamai 65,7 proc. ir 67,1 proc.). Priešingos tendencijos stebimos analizuojant pensinio amžiaus gyventojų dalį: mieste šios amžiaus grupės gyventojų dalis buvo mažesnė nei savivaldybėje, tačiau didesnė nei regione ir šalyje.

Gauti duomenys rodo, kad Biržų miesto gyventojai sparčiai sensta. Ženkliai mažėjanti vaikų ir didėjanti pensinio amžiaus žmonių dalis gali sukelti rimtas ekonomines problemas ateityje, kadangi pastebimai mažės darbingo amžiaus gyventojų.

 demogr2

3 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes, 2013 m. pr.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, www.stat.gov.lt, 2013

2007-2012 m. Biržų mieste užfiksuotas gimstamumo rodiklio sumažėjimas. Gimusiųjų skaičius minimu laikotarpiu mieste sumažėjo 7,6 proc., kai tuo tarpu regione ir šalyje šis rodiklis mažėjo (atitinkamai 2,8 proc. ir 5,8 proc.), o Biržų rajono savivaldybėje nors nežymiai, bet išaugo (0,9 proc.). Nagrinėjamu laikotarpiu Biržų mieste daugiausiai gimusiųjų užregistruota 2009 m. (105 kūdikiai), mažiausiai – 2012 m. (73 kūdikiai) (žr. 4 paveikslą). Spartus gimusiųjų skaičiaus mažėjimas Biržų mieste, lėmė ir mažiausią gimusiųjų skaičių, tenkantį 1 000-iui gyventojų. 2012 m. Biržų mieste 1 000-iui gyventojų teko 6,0 naujagimiai, kai savivaldybėje šis rodiklis siekė 8,1, regione – 8,7, šalyje – 10,1.

Analizuojant nagrinėjamas teritorijas, pastebima, kad 2007-2012 m. laikotarpiu mirusiųjų skaičius mažėjo. Biržų mieste mirusiųjų skaičius mažėjo sparčiausiai ir siekė 12,7 proc., savivaldybėje šis skaičius mažėjo 12,4 proc., regione – 8,1 proc., šalyje – 10,3 proc. 2012 m. 1 000-iui Biržų miesto gyventojų teko 16,3 mirę asmenys ir pagal šį rodiklį miestas atsiliko nuo regiono ir šalies rodiklių (regione šis rodiklis siekė – 15,0 asm./1 000-iui gyv., šalyje – 13,6 asm./1 000-iui gyv.). Savivaldybėje mirusiųjų skaičius buvo didesnis nei Biržų mieste, regione ir šalyje (1 000-iui gyventojų teko 17,1 mirusieji).

2007-2012 m. neigiama natūrali gyventojų kaita vyravo visose analizuojamose teritorijose. Tai reiškia, kad daugiau žmonių miršta nei gimsta – gyventojai nyksta. Biržų mieste natūrali gyventojų kaita pastaruosius kelerius metus kito labai netolygiai. Biržų mieste, lyginant 2007 m. ir 2012 m., neigiama natūrali gyventojų kaita sumažėjo nuo -149 iki -126 (15,4 proc.), tuo tarpu savivaldybėje šis rodiklis mažėjo 21,8 proc., regione – 14,5 proc., šalyje – 21,0 proc.

demogr3

4 pav. Gimusiųjų ir mirusiųjų skaičius Biržų mieste, 2007-2012 m.

Šaltinis: Biržų rajono savivaldybės administracija

Viena Biržų miesto gyventojų mažėjimo priežasčių, kaip ir visoje Lietuvoje, yra emigracija. Biržų miesto seniūnijos duomenimis, 2007-2012 m. laikotarpiu iš Biržų miesto išvyko 647 asmenys. Nagrinėjamu laikotarpiu daugiausiai išvykusiųjų iš Biržų miesto buvo 2010 m. (256) ir nuo 2011 m. išvykusiųjų skaičius palaipsniui mažėjo (žr. 5 paveikslą). 2010 m. išvykusiųjų skaičiaus didėjimą įtakojo įstatymu nustatyta prievolė nuolatiniams šalies gyventojams mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, todėl savo išvykimą deklaravo ir ankstesniais metais išvykę emigrantai. 2007-2012 m. išvykusių gyventojų iš Biržų miesto skaičius išaugo 125,0 proc., kai tuo tarpu savivaldybėje šis rodiklis sumažėjo 9,5 proc., o regione ir šalyje augo, tačiau ne taip ženkliai (atitinkamai 3,7 proc. ir 16,3 proc.).

demogr4

5 pav. Išvykusiųjų skaičius Biržų mieste, 2007-2012 m.

Šaltinis: Biržų miesto seniūnija, 2013